ZASTAVOVACÍ RADAROVÝ SEMAFOR .

 

    POPIS   FUNKCE    

             DRUHY                      DOPLŇKY                 DOKUMENTY                  CENY            

 

 V této sekci naleznete vše od legislativy po schválení zařízení.

Zařízení jsou schválena Ministerstvem dopravy pod čj. 217/2007-120-STSP/2

Soubory ke stažení:   Návod    Prohlášení o shodě     Odhad nákladů     VIDEA Z REÁLNÉHO PROVOZU

Zákony a vyhlášky 

Zákon číslo 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška číslo 30/2001 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
Zákon číslo 13/97 Sb. o pozemních komunikacích (PK), ve znění z.č.102/00 Sb., z.č. 132/Oo Sb., z.č. 489/01 Sb., z.č. 256/02 Sb., z.č. 259/02 Sb. a z.č. 320/02 Sb.
Vyhláška číslo 104/97 Sb. kterou se provádí zákon o PK, ve znění vyhl.č. 300/99 Sb. ‚ č.355/00 Sb., Č. 367/01 Sb. a Č. 555/02 Sb.
Zákon číslo 50/76 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění z.čJ09/01 Sb., ve znění z.č. 254/01 Sb., z.č. 320/02 a z.č.. 422/02 Sb., a příslušné prováděcí vyhlášky
Zákon číslo 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění z.č. 71/00 Sb., z.čJ02/01 Sb., z.č. 205/02 Sb., z.č. 226/03 Sb. a z.č. 277/03 Sb.
Nařízení vl. číslo 163/02 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
Zákon číslo 266/94 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a příslušné prováděcí vyhlášky

 

Normy

ČSN 36 5601-1 Světelná signalizační zařízení
Technické požadavky
Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu
ČSN 36 5601 eqv.
HD 638 S1:2001
Systémy silniční dopravní signalizace
ČSN EN 12675
ČSN 12368
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Návěstidla
ČSN P ENV 13563 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Detektory vozidel
ČSN 73 6021 Umístění a použití návěstidel